Политика за поверителност

Оставяйки данни на сайта, вие се съгласявате с Политиката за поверителност и защита на информацията.

Защита на данни

Администрация на сайта iflowers.bigbadmole.com (наричан по-долу "Сайтът") не може да прехвърля или разкрива информация, предоставена от потребителя (наричана по-долу "Потребител") по време на регистрация и използване на функциите на сайта на трети страни, освен както е описано в законодателството на държавата, в която потребителят оперира.

Получаване на лична информация

За комуникация на сайта потребителят е длъжен да въведе някаква лична информация. За да провери предоставените данни, сайтът си запазва правото да изисква доказателство за самоличност онлайн или офлайн.

Използване на лична информация

Сайтът използва личната информация на Потребителя за поддръжка и за подобряване на качеството на предоставяните услуги. Част от личната информация може да бъде предоставена на банката или платежната система, ако предоставянето на тази информация се дължи на процедурата за прехвърляне на средства към платежната система, чиито услуги Потребителят желае да използва. Сайтът полага всички усилия да запази безопасността на личните данни на Потребителя. Личната информация може да бъде разкрита в случаите, описани от закона, или когато администрацията счита, че такива действия са необходими за спазване на законовата процедура, съдебно разпореждане или правен процес, необходими на Потребителя за работа със Сайта. В други случаи при никакви обстоятелства информацията, която Потребителят предава на Сайта, няма да бъде разкрита на трети страни.

Комуникация

След като Потребителят остави данните, той получава съобщение, потвърждаващо успешната му регистрация. Потребителят има право да спре да получава бюлетини по всяко време, като използва съответната услуга на Сайта.

Връзки

Сайтът може да съдържа връзки към други сайтове. Сайтът не носи отговорност за съдържанието, качеството и политиките за сигурност на тези сайтове. Тази декларация за поверителност се отнася само за информация, публикувана директно на сайта.

Безопасност

Сайтът гарантира безопасността на акаунта на Потребителя от неоторизиран достъп.

Промяна на известията

Сайтът си запазва правото да прави промени в Политиката за поверителност без допълнително уведомление. Иновациите влизат в сила от момента на публикуването им. Потребителите могат сами да проследяват промените в Политиката за поверителност.

Орхидеи

Кактус

палми